Vasyl Kardash Memorial
Меморіял Василя Кардаша
22,01,1923 - 22,03,2002
Your Subtitle text

Acknowledgements

Признання і Кредити

            Пан Кардаш часто повторяв протягом років: “Дай кредит, де кредит належиться”.

            В першу чергу Лярисі Кардаш, котра в короткому часі по смерти Василя, розпочала цей проєкт.  Безмірні години складання, упорядковання та перепис маси нот, статтей, промов, есеїв, знимок та інших матріалів.  Тільки дружина Василя Кардаша котра стільки пережила разом з ним в його службі український і канадійський громаді продовж років, б взяла щось такого на себе.  Осяги котрі Він осягнув, Він перший часто признавав що до великої міри це завдяки Їй.

            Багатьох інших людей допомагали і їм належеться признання.  Роман Грицишин і Др. Ярослав Скіра допомагали з порадою та редаґованням біографії.  То була приємність з ними працювати.  Вони завжди мали професіний підхід до роботи і були інтеліґентним голосом в пораді.  Пан Кардаш ще в Україні в 1990 р. казав Романові, Грицишин, з тебе ще готові бути люди”.  А Славкові сказав в 2001 р. Ти маєш більше музичного відчуття глубоко в .... а ніж ... коли небудь буде мати в душі”.

            Фотографії поміщені в книзі були роблені багатьма людьми. На жаль знимки не підписані.  Декотрі знимки були зроблені Юрієм Бланаровичем прихильником ансамблів.  Його ціла родина була членами ансамблів.  Ще одне добре джерело знимок було Богдана Сухого в пильно зроблених і втриманих архівних альбомах.  Працю, яку Богдан брав на себе, він виконував завжди точно і на час, не залежно чи це була позиція голови чоловічого хору, чи “секційним” в оркестрі.  Пан Кардаш казав багатьом що: “Богдановий сузафон був звернений в такому самому новому стані, в якому він дістав його 20 років тому.”

Василь Сидоренко мав добрі ідеї до видання нот.  На його пораду всі ноти були здані до Канадйської Бібліотеки і Архіву.  Оля Ґрод допомагала зі своїми порадами.  Вона активна і працьовита ще від своїх днів в хору Діброва і в оркестри Батурин.  Інші кому належиться подяка є Ярослава Кузмич, Степан Пісоцький та Олег Бих які допомагали з переписом та перекладом декотрих матріяльів.

            Віднесно музичних партитур, Юрій Гнатюк ласкаво допоміг з своїм музичним і публікаційним знанням.  Пан Гнатюк не тільки друг пана Кардаша ще від Вінніпезських часів але й також дириґент і директор публікації Університету Манітоби.  Компютерний переклад нот виготовив Зеновій Лавришин.  Його музичні таланти включають дириґентуру і також в минулому він акомпаньював хорам.

*

Багатьом іншим особам належиться признання за іхню віддану працю і вклад до ансамблів Василя Кардаша продовж майже сорок літ в Торонті.  Напевно він би хотів щоб вони були відзначені.

            Духовний батько і опікун Василевих ансамблів був улюблений сл. п. Високопреосвященніший Владика Кир Ізидор Борецький, український католицький владика Торонта і Східньої Канади.  Він допомагав як тільки міг.  Він був щирий патріот який доглядав своїх людей і розвивав нашу культуру.  З відходом Владики у вічність вскорі після Василя Кардаша сумно закінчилась така продуктивна доба.

            Щирих, працьовитих та непритенсійних ансамблістів та помічників і прихильників, п. Кардаш завжди гордо згадував.  Щирість він найбільше оціннював несамовито любив і шанував.

            На жаль, напевно когось оминеться, але всеж таки треба згадати кількох осіб котрих довголітній вклад як голів і різних помічників був цінним.  За приблизним хронологічним порядком, ціми особоми були: пан І. Стефанюк, пан П. Тимкевич, пан І. Мельник і його син Олекса, пан Д. Белей, пан М. Назаревич, пан Ю. Гойдало (котрий не тільки допомагав своїми аранжовками й оркестровками для пана Кардаша але й також вчив багатьох молодих грати), доктор Ярослав Ґрод з дружиною Олею, пані С. Радевич, Тарас Рущак, Богдан Сухгий, Оля Дзюбанівська, пані К. Назарович та маґістер Василь Бєнь.  Було теж багато інших що невтомно прикладалися до ансамблів на добро цілі без сподівання аколади або головних столів.

 


Acknowledgements & Credits

 

            As many of us heard Mr. Kardash repeat numerous times over the years; “Give credit where credit is due”.

            First and foremost Larissa Kardash, who shortly after Vasyl’s passing, started this project.  Countless hours of compiling, sorting and transcribing the multitude of notes, articles, speeches, essays, pictures and other materials.  Only Vasyl Kardash’s wife, who has endured so much due to his hectic life serving the Ukrainian and Canadian community throughout the years, would undertake something like this.  Whatever he has accomplished in life, he was often the first to acknowledge, he owed much of it to her.

            Many other people also helped out and deserve credit.  Roman Hrycyshyn and Dr. Jaroslav Skira were supportive with suggestions and editing help on the biography.  It has been a pleasure to work with them.  They always approached the task at hand in a professional manner and were an intelligent sound of reason.

The photographs throughout the book were taken by many different people.  Unfortunately proper accreditation is lacking.  Several of the pictures however were taken by Yurij Blanarovich who for many years has been a supporter of the ensembles and his entire family belonged as members.  Another good source of pictures was Bohdan Suchyj’s meticulously kept and arranged archive albums.  Any task undertaken by Bohdan was always completed in a diligent and timely manner.  Regardless which executive positions he held, ranging from men’s choir president to section leader in the band, his duties were always carried out assiduously.  Mr. Kardash had remarked to numerous people: “Bohdan’s sousaphone was turned in in the same condition he received it brand new almost 20 years earlier”.

Wasyl Sydorenko had many valuable prepublication ideas.  It was his expertise and experience which recommended submitting all the music to the Library and Archives of Canada.  Olya Grod was also supportive with her proposals.  Olya has been busy it seems, since her early days in the Dibrova choir and Baturyn band.  Other contributors include Slava Kuzmych, Stefan Pisocky and Oleh Bukh whom helped with preliminary transcribing and translating of some materials.

            Regarding the musical scores, Yurij Hnatiuk kindly helped out with his input.  Mr. Hnatiuk was not only a friend dating back to the Winnipeg era but also a fellow conductor and a publishing director at the University of Manitoba.  The notes were digitized by Zenoby Lawryshyn.  Mr. Lawryshyn’s musical talents include conducting and years ago he was also the piano accompanist for the choirs.

 

*

 

Many additional people require acknowledgment for their outstanding contributions to Vasyl Kardash’s ensembles in Toronto for nearly the past four decades.  Undoubtedly he would have insisted they be recognized.

The spiritual father and shepherd of the ensembles was the beloved late Most Reverend Kyr Isidore Borecky, Ukrainian Catholic Bishop of Toronto and Eastern Canada.  He helped in any and every way possible.  He was a genuine patriot who tended his flock and nurtured our culture.  The passing of Bishop Borecky shortly after that of Vasyl Kardash was certainly a sad occurrence and brought about the end of an era in the Ukrainian Canadian community.

Mr. Kardash always reminisced proudly of the sincere, hardworking and unpretentious ensemble members, helpers and supporters.  Sincerity definitely topped the list.  He loved and respected these people tremendously. 

Although running the risk of surely omitting people, it would be remiss not to mention some such individuals whose long-term contributions ranged from executive presidents to support helpers.  In roughly chronological order, such individuals included Mr. I. Stefaniuk, Mr. P. Tymkevych, Mr. I. Melnyk along with his son, Alex, as well as Mr. D. Belej, Mr. M. Nazarewycz, Mr. J. Hoydalo (who not only helped with his arrangements and orchestrations which he did for Mr. Kardash but also taught many youth how to play), Dr. J. Grod and his wife Olya, Mr. B. Suchyj, Mrs. S. Radewych, Mr. T. Rusczcak, Mrs. O. Dzuibaniwsky, Mrs. K. Nazarowycz and Mr. W. Bien.  These are but a few of the many who altruistically devoted much energy and time for the good of the cause with no expectation of accolades or head tables.

Website Builder