Vasyl Kardash Memorial
Меморіял Василя Кардаша
22,01,1923 - 22,03,2002
Your Subtitle text

Olya Dziubaniwsky

Ðîçìiðêîâóâàííÿ ïðî ïàíà Êàðäàøà


    Пан
ìàºñòðо Василь Êàðäàø öå îñîáà ÿêà â ïîâíiñòþ æèëà ãàñëîì –  Áîã i Óêðà¢íà”, ãëèáîêî ïîáîæíà ëþäèíà, ïàëàюча ëþáîâю äî óêðà¢íñüêîãî íàðîäó òà éîãî ìóçè÷íîãî i êóëüòóðíîãî ñêàðáó.


    Íàøå çíàйîìñòâî ïî÷àëîñÿ 1980-ãî ðîêó êîëè ÿ ñòàëà ÷ëåíêèíåþ äiâî÷îãî õîðó “Äiáðîâà” ìèñòåöüêого àíñàìáëю ïðè Îñåðåäêó ÑÓÌ Òîðîíòî.  ß ìàëà честь áëèæ÷å ïðàöþâàòè ç Âàñèëåì Êàðäàøåì ïiä÷àñ ì 10 - ëiòíьî¢ êàäåíöi¢ ÿê ãîëîâà Àíñàìáëåâî¢ Óïðàâè Óêðà¢íñüêèõ Ìîëîäiæíèõ Àíñàìáëiâ.  Ìî¢ âðàæiííÿ повстали в наслідок мîãî ïåðåæèòòÿ ÿê õîðèñòêà i ÷ëåí óïðàâè.  Ïàí Êàðäàø (таê ìè éîãî çâàëè) áóâ äóæå iíòåíñèâíîþ ëþäèíîþ, â його ñåðöi ãîðiëà ãàðÿ÷à ëþáîâ äî ðiäíîãî, à î÷і iñêðèлися åíåðãiєю і çàâçÿòòям.  Ìàºñòðî áóâ äóæå äîêëàäíèé i äåòàëüíèé ïiä êîæíèì îãëÿäîì, ñòàðàвся ùîá âñе áóëî óäîñêîíàëåíå äî íàéìåíøî¢ äðiáíè÷êè.  Òóò приãàäóþ éîãî ñëîâà до мене“ïðîäóìàéòå äî êiíöÿ.”  Éîãî æèòòÿ – ïîñâÿòa, ïîñòiéíà i âèäíà íà êîæíîìó êðîöi.  Âií ìàâ êîíêðåòíó ìiñiþ êотрó ñïîâíяâ шляхом ìèñòåöòâа.

    Кîæíîму ÷ëåíові Àíñàìáëiâ ï. Êàðäàø çàäîâоëüíÿâ iíøó ïîòðåáó.  Äå êîìó âií áóâ áàòüêîì i âèõîâíèêîì, äëÿ iíøèõ ïàòðiîòîì, äëÿ äåÿêèõ âií áóâ äîðàäíèêîì.  Äåÿêèì îñîáàì âií ñòàâ äðóãîì à äëÿ iíøèõ äèðè´åíòîì.  Ìàáóòü íàéáiëüøà éîãî ðîëÿ áóëà ÿê âèõîâíèê i ó÷èòåëü.  Ïðè âèâ÷àííþ ðåïåðòóàðó ìè â÷èëèñÿ ïðî êóëüòóðó, òðàäèöi¢, iñòîðiþ i äóõîâíiñòü óêðà¢íñüêîãî íàðîäó.  Ïðè цьîìó éîãî ëþáîâ äî âñüîãî ðiäíîãî ïåðåëèâàëàñÿ ó íàøi ñåðöÿ.  “ßê íå ëþáèòè Òåáå Óêðà¢íî?”  Öÿ ëþáîâ íåðàç ïрîÿâëÿëàñÿ íà ñöåíi êîëè ïðè âèêîíàííþ äàíî¢ ïiñíi õîðèñòè ðàçîì ç äèðè´åíòîì ðîçïëàêàëèñÿ (àëå äîñïiâàëè äî êiíöÿ).  Éîãî âèõîâíà ïðàöÿ сягала ïîçà ìåæi Àíñàìáëiâ.  Äâà наÿâíi ïðèêëàäè öüîãî áóëè ði÷íi Ðiçäâÿíi êîíöåðòè êîëÿäок i ùåäðiâîê òà Ãà¢âêè êîòði âïëèâàëè íà ìîëîäü i ãðîìàäó â öiëîñòi.  Ïîâåðõ ìèñòåöüêî¢ ïðàö¢ éîãî ïðèêìåòè âiääàíîñòè, îáîâ’ÿçêîâîñòè, òî÷íîñòè, íåâòîìíîñòè, ïîáîæíîñòè òà ïàòðiîòèçìó ñëóæèëè нам ïðèêëàäîì ÿê ïðîâàäèòè ñâîº ðîäèííå, ðîáî÷å, îðãàíiçàöiéíå i ãðîìàäñüêå æèòòÿ. 

    Óñå öå ïîâèùå çãàäàíе ìàëî âåëèêèé âïëèâ íà ìåíå. Нàñòóïíi äâà ïåðåæèòòÿ áóëè íàéáiëø íåçàáóòíіìè i çâîðóøëèâèìè.  Ïåðøå пережиття áóло ïiä÷àñ åïàðõiÿëüíîãî ñâÿòà íà ïëîùi âñåêàíàäñüêî¢ âèñòàâè (CNE) ó Òîðîíòi êîëè ÿ ñòîÿëà ïîái÷ ï. Êàðäàøà íà òðèáóíi äèâëÿ÷èñü ÿê äóõîâà îðêåñòðà “Àâàí´àðä”, “Þíi Áàðàáàíùèêè” i “Ïðàïîðîíîñöi” Óêðà¢íñüêèõ Ìîëîäiæíèõ Àíñàìáëiâ âõîäèëè ìàðøеì íà ïëîùó ó ñâî¢õ íîâèõ îäíîñòðîÿõ.  Öå áóëà íàãîäà äiëèòèñÿ éîãî ðàäiñòþ i ãîðäiñòþ у êóëüìiíàöiéíi õâèëi  ñòâîðåíня Àíñàìáëiâ.  Öåé îáðàç çàëèøèòüñÿ â ìî¢й ïàì’ÿòi.  Äðóãе пережиття це iñòîðè÷íе êîíöåðòîâе òóðíå 1990-ãî ðîêó ïðè ñïiâó÷àñòi Âëàäèêè Êèð Içèäîðà Áîðåöüêîãî ïî Óêðà¢íi êîòðà çíàõîäèëаñÿ íàïåðåäîäíi íîâîãî åòàïó ¢¢ iñòîði¢.  Öå áóâ ëàñêàâèé Áîãîì äàíèé ìîìåíò äëÿ àíñàìáëiñòiâ, äëÿ óêðà¢íñüêîãî íàðîäó, à íàéáiëüøå ïàíîâі Êàðäàøåâi.  Ìàáóòü äëÿ íüîãî öå áóëî äîâåðøåííÿ âñiº¢ éîãî ïðàöi, à ñàìå, îáîðîíà Óêðà¢íè шляхом ìèñòåöòâа.

    ß ÷óþñÿ ùàñëèâîþ ùî ìàëà íàãîäó áóòè ñïiâó÷àñíèêîì éîãî âiçi¢ i ìèñòåöüêî¢ ïðàöi êîòði áåç ñóìíiâó çáаãàòèëè ìîº æèòòÿ.  

 Îëÿ Äçþáàíiâñüêà    29.06.2008   
Reflections on Mr. Kardash

    My impression of maestro Kardash is that of a person who fully embodied and lived the motto “God and Ukraine”; deeply religious and in whom resided a fervent love for the Ukrainian nation as well as its abundant musical and cultural treasures.

    We first became acquainted in 1980 when I became a member of the women’s choir “Dibrova” a part of the musical ensembles of the Toronto Branch of the Ukrainian Youth Association of Canada.  I had the honour of working more closely with Wasyl Kardash during my 10-year tenure as President of the Executive of the newly created Ukrainian Youth Ensembles.  My impressions came from my experiences as a member of the “Levada” women’s choir and service on the Ensembles Executive.  Mr. Kardash was a very intense person, whose heart overflowed with a deep, glowing passion for all things native to Ukraine and whose eyes sparkled with exuberant energy and determination.  Maestro was very precise and meticulous in all he did, always striving to improve or perfect everything to the smallest detail.  “Think things through to the end” is one of his dictums which I recall to this very day.  His life was quite perceptibly one of constant devotion at each step of anything in which he was involved.  He had a concrete mission which he achieved through the art of music.

    Mr. Kardash fulfilled a different role for every member of the Ensembles according to their need.  For some he was a father figure and a teacher, for others a patriot, for others still he served as an adviser.  For some he became a friend while for others he was simply a conductor.  Perhaps his greatest role was that of a teacher and mentor.  As we learned each piece of our diverse repertoire it was an opportunity to teach us about the culture, tradition, history and spirituality of the Ukrainian nation.  At these moments the love in his heart for everything native to Ukraine poured over into our hearts.  “How can we not love you Ukraine?” (from the lyrics of one of our songs) best captures the resulting transference.  There were moments on stage, while performing a given song, when this love generated an emotional moment as both the choir members and the conductor came to tears on the verge of crying (yet we managed to complete the number).  His educational work extended beyond the work within the Ensembles.  The two most prominent examples of this were the annual Christmas concerts featuring traditional carols and the Easter Choral Dances known as “Hayivky” both of which influenced youth as well as the entire community at large.  Superseding work in the musical arts his virtues of dedication, conscientiousness, punctuality, seemingly inexhaustible high energy, religiousness and patriotism served as an example to follow in carrying on one’s own family, career and community life.

    All of the above mentioned items had a significant influence on me; however the following two experiences were the most emotionally touching and memorable.  The first moment was during the Toronto Ukrainian Catholic Eparchy’s event at the Canadian National Exhibition (CNE).  I stood on the Band Shell stage at Mr. Kardash’s side watching the concert-marching Band “Vanguard”, the Junior Drum Corps and the Colour Party of the Ukrainian Youth Ensembles march on to the grounds (their very first appearance in their smart new uniforms) with the glint of the morning sun on their brass buttons and polished instruments.  It was a chance to share in his pride and joy at a climactic moment in the creation of the Ensembles.  This image will forever remain etched in my memory.  The second moment was the extraordinary 1990 concert tour of Ukraine with his Excellency Bishop Isidore Borecky as the country stood on the eve of the beginning of a new epoch in its history.  It was truly a moment given by the grace of God for the Ensemble members, the Ukrainian nation and most of all for Mr. Kardash.  No doubt for him it was a culmination of his work, in essence the defense of Ukraine through the musical arts.

    I feel fortunate and privileged for having the opportunity to be part of his vision and artistic work which without doubt enriched my life.

Olya Dziubaniwsky, RN BScN

 

Website Builder